Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Handle With Core

artikel 1. Definities
Dienstverlener: het leveren van een dienst door een persoon.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Dienstverlener opdracht heeft gegeven om Werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Dienstverlener tot het verrichten van Werkzaamheden door Dienstverlener aan de Opdrachtgever, zoals bepaald in de opdrachtbevestiging.
Werkzaamheden: het aanbod van Handle With Core, al dan niet op basis van maatwerk.

 

artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Handle With Core, hierna te noemen: “Dienstverlener”, en Opdrachtgever waarop Dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dienstverlener, voor de uitvoering waarvan door Dienstverlener derden inzet.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dienstverlener en de Opdrachtgever zullen dan in overleg gaan en nieuwe bepalingen opstellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen om hier overeenstemming in te vinden. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.
4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan hoort de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Als Dienstverlener niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Dienstverlener in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te vragen.

artikel 3. Offertes, tarieven en aanbiedingen
1. De offertes aangeboden door Dienstverlener zijn vrijblijvend. Offertes vervallen uiterlijk twee maanden na de opstelling van de offerte. Opdrachtgever dient de offerte binnen twee maanden schriftelijk te bevestigen en is daarmee aan de offerte gebonden.
2 Dienstverlener kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever terecht kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een duidelijke zichtbare vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dienstverlener daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een dezelfde deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Gemaakte reiskosten door Dienstverlener voor de werkzaamheden zijn voor rekening van Opdrachtgever en wordt gebaseerd op een kilometervergoeding van 0,33 per kilometer. Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten wordend doorberekend aan Opdrachtgever.

artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Dienstverlener en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de tijd die de uitvoering van de overeenkomst vraagt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een uiterst termijn. Er wordt tijdig afgestemd tussen Opdrachtgever en Dienstverlener bij aanpassen van eventuele planning. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Dienstverlener zodoende schriftelijk in gebreke te stellen.
Aan Dienstverlener moet daarbij een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
3. Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
4. Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Dienstverlener of door Dienstverlener ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Dienstverlener mag de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het op die manier uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Dienstverlener de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever terecht hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt.
Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dienstverlener zijn verstrekt, heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Dienstverlener ter beschikking heeft gesteld. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dienstverlener is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief
en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen Algemene voorwaarden Handle With Core oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dienstverlener zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan bovendien de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, waaronder de wijziging in prijs en termijn
van uitvoering valt.
10. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, waaronder een aanvulling, dan is de Dienstverlener bevoegd om eerst hierover overeenstemming te vinden met de Opdrachtgever over de opgegeven prijs en andere voorwaarden, waaronder het te bepalen tijdstip waarop uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Dienstverlener op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dienstverlener een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
12. Als de Opdrachtgever in gebreke komt in de adequate nakoming van hetgeen waartoe hij tegenover Dienstverlener gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade van Dienstverlener daardoor direct of indirect ontstaan.
13. Als de Dienstverlener met de Opdrachtgever een vaste betaling of vaste prijs overeenkomt, dan is de Dienstverlener toch altijd bevoegd tot verhoging van de betaling of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval bevoegd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden. Dit is het geval als de verhoging van de prijs resulteert uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et
cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst terecht niet voorzienbaar waren.

artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. De Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit te stellen of de overeenkomst te ontbinden, als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
En als na het sluiten van de overeenkomst de Dienstverlener op de hoogte is dat omstandigheden goede grond geven te twijfelen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Dit geldt als de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd is om zekerheid te bieden over de verplichtingen die de Opdrachtgever dient uit te voeren en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Of als door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van de Dienstverlener kan worden gevraagd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities kan nakomen.
2. Verder is de Dienstverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen waardoor de overeenkomst onmogelijk uit te voeren is. Of als er zich andere omstandigheden voordoen in die mate dat de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Dienstverlener verwacht kan worden.
3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Dienstverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als de Dienstverlener de nakoming van de verplichtingen uitstelt, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Als de Dienstverlener tot uitstel of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
5. Als de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de ontbinding van de overeenkomst, is de Dienstverlener bevoegd tot het vragen van vergoeding van de schade, waaronder de kosten die daardoor zijn ontstaan.
6. Als de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Dienstverlener bevoegd de overeenkomst gelijk en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting voor de Dienstverlener tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Dienstverlener, zal de Dienstverlener in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit behalve als de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor de Dienstverlener extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever moet deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer zelf over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Dienstverlener
vrij om de overeenkomst gelijk en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting voor de Dienstverlener tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Dienstverlener op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

artikel 6. Overmacht
1. De Dienstverlener is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting aan de Opdrachtgever als de Dienstverlener daarin tegengewerkt wordt, als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast dat wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alles van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Dienstverlener geen invloed kan uitoefenen of waardoor de Dienstverlener niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Dienstverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dienstverlener de overeenkomst had moeten nakomen.
3. De Dienstverlener kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst uitstellen. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel de Opdrachtgever als de Dienstverlener bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. In het geval dat de Dienstverlener op het moment dat er sprake is van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen of dat waar waarde aan toekomt uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen mag de Dienstverlener het gedeelte dat uitgevoerd is of uitgevoerd kan worden apart in rekening brengen. De Opdrachtgever is verplicht deze
declaratie te voldoen alsof er sprake was van een aparte Overeenkomst.

artikel 7. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient altijd te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dienstverlener aangegeven. De Dienstverlener mag periodiek factureren.
2. De Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim als de betaling van de factuur niet binnen de genoemde tijd is voldaan en bij herinnering de Opdrachtgever ook niet betaald binnen de aangegeven termijn door de Dienstverlener. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand. Als de wettelijke rente hoger is, dan is de Opdrachtgever de wettelijke rente
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De Dienstverlener heeft het recht de gedane betalingen door de Opdrachtgever te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Dienstverlener kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Dienstverlener kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nooit bevoegd om verrekening van het door hem aan Dienstverlener verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur stelt de betalingsverplichting niet uit. De Opdrachtgever waarvoor 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) niet geldt, is ook niet bevoegd om de betaling van een factuur om een andere reden uit te stellen.
5. Als de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in
nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Als de Dienstverlener echter hogere kosten
ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen ook op de Opdrachtgever worden
verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ook rente verschuldigd.

artikel 8. Geheimhouding en exclusiviteit
1.De Dienstverlener heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding bevat alle informatie van vertrouwelijke aard die de Dienstverlener krijgt van de Opdrachtgever en de resultaten die voortkomen uit de verwerking daarvan.
2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen van toepassing zijn, waaronder in ieder geval de meldingsplicht voortkomend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, De Dienstverlener is bevoegd de Overeenkomst schriftelijk op te
zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding door de Dienstverlener bestaat.

artikel 9. Aansprakelijkheid
1. In het geval dat de Dienstverlener aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Dienstverlener is uitgegaan van de informatie die door de Opdrachtgever zijn verstrekt en welke onjuist of onvolledig blijken te zijn.
3. Als de Dienstverlener aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, in ieder geval tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. De Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• De aannemelijke kosten voor de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade.
• De eventuele aannemelijke kosten die zijn gemaakt om de onvoldoende prestatie van de Dienstverlener te herstellen, voor zoveel deze aan Dienstverlener toegerekend kunnen worden.
• De aannemelijke kosten, die zijn gemaakt om schade te voorkomen of te beperken,
voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
• De Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waarmee bedoeld wordt: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de adviezen die de Opdrachtgever overneemt dan wel uitvoert met betrekking tot de geleverde diensten van Dienstverlener. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de eventuele adviezen.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet geldig als de schade te wijten is aan opzet of schuld van de Dienstverlener.

artikel 10. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever stelt de Dienstverlener vrij van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de Dienstverlener toerekenbaar is.
Als de Dienstverlener door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever verplicht de Dienstverlener bij te staan en dat te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Opdrachtgever geen adequate maatregelen treffen dan is de Dienstverlener, zonder ingebrekestelling, bevoegd dat zelf in gang te zetten. Alle kosten en schade aan de zijde van de Dienstverlener en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 11. Intellectuele eigendom
1. De Dienstverlener behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die voor de Dienstverlener gelden op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
De Dienstverlener heeft het recht om de kennis die vergaard is tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken. Dit voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. De Dienstverlener kan input uit de geleverde diensten gebruiken als anonieme cases, bijvoorbeeld
op sociale media.

artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Dienstverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de Dienstverlener is bevoegd bij uitsluiting kennis te nemen van geschillen, ten zij de wet anders voorschrijft. Desondanks heeft de Dienstverlener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Als je meer wilt weten

We bieden een gratis strategieuur aan om advies te geven over hoe projectbegeleiding in jouw (project)team helpend kan zijn. Ook voor andere vragen kan je via de button in contact komen. worden.